Preskočiť na obsah

Informovanie o dani z nehnuteľností.

Zverejnené 3.1.2022.

Informovanie o dani z nehnuteľností

Popis

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:

 •  daň z pozemkov
 •  daň zo stavieb
 •  daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Všeobecné informácie

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Sadzba dane

Sadzby dane z nehnuteľností sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podkylava a Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019.

Tlačivá

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, t.j. príloha č. 1 k opatreniu č. MF/021249/2014-725 pod názvom „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov“  K priznaniu je potrebné priložiť fotokópiu príslušnej úradnej listiny, osvedčujúcej právny stav vlastníctva daňovníka, napr. rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, právoplatné rozhodnutie o dedičskom konaní a pod. V prípade elektronických podaní kópie úradných listín je potrebné priložiť v prílohe elektronického podania v pdf formáte.

Kto podáva daňové priznanie 

Každý vlastník, správca, nájomca alebo skutočný užívateľ pozemku, bytu, rodinného domu alebo stavby podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v tej obci alebo meste, na území ktorého sa nachádza nehnuteľnosť.

Daňové priznanie podávate vtedy, ak

 • ste sa stali vlastníkom prvej alebo ďalšej nehnuteľnosti,
 • nastali zmeny vo vlastníctve alebo v nehnuteľnostiach, ktoré majú vplyv na výšku dane,
 • ste vydražili nehnuteľnosť (priznanie sa podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti),
 • nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o dedení nehnuteľnosti (priznanie sa podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti).

Podať ho musíte aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali. Taktiež ak si daňovník uplatní nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane. 
Daňové priznanie nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý už v predchádzajúcich rokoch podal priznanie a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny.

Súvisiaca legislatíva

 • Zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
   
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní.

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podkylava a Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019.