Petícia za zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zachovania doterajšieho rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

1.2.2023 zverejnil/a podkylava_obec.

Kategorizácia nemocníc a jej možné dopady.


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodlo o podmienenom zaradení nemocníc do siete kategorizovaných nemocníc a 30. 12. 2022 zverejnilo prvý zoznam kategorizovaných nemocníc. V rámci tohto zoznamu bola zaradená Nemocnica s poliklinikou Myjava, so sídlom Staromyjavská 59, 907 01 Myjava do I. úrovne nemocníc.

Zaradenie Nemocnice s poliklinikou Myjava do II. úrovne nemocníc vytvára predpoklady na poskytovanie akútnej aj plánovanej zdravotnej starostlivosti v doterajšom rozsahu. V prípade zaradenia nemocnice do I. úrovne je najviac ohrozené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a novorodenecké oddelenie, pričom jednotlivé medicínske programy by nemocnica poskytovala po schválení Ministerstvom zdravotníctva SR ako doplnkové alebo nepovinné programy. Rozsah týchto medicínskych programov plánuje Ministerstvo zdravotníctva SR každý rok prehodnocovať, čo vytvára neistotu pre zdravotníckych pracovníkov ako aj pacientov našej nemocnice. O vážnosti situácie a možných dopadoch novej kategorizácie nemocníc na dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov okresu Myjava a okolitých obcí minimálne v rozsahu súčasnom, rokovali starostovia a primátori na zasadnutí Združenia miest a obcí Myjavského regiónu a dohodli sa na podpore jedinej miestnej nemocnice v prospech svojich občanov ako aj širokého okolia.

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa nachádzajú dve takéto ohrozené nemocnice. Jedine pri zachovaní NsP Myjava v II. úrovni nemocníc bude dodržaná podmienka podľa zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, v zmysle ktorej najmenej 90% poistencov má čas dojazdu do nemocnice II. úrovne alebo vyššej do 30 minút a najviac 1,5% poistencov má čas dojazdu do nemocnice II. úrovne alebo vyššej nad 45 minút.

Petičné právo ako formu účasti občanov na správe vecí verejných môžete využiť formou podpisu petície za NsP Myjava napríklad na Obecnom úrade v Podkylave, počas úradných hodín.

Petícia bola oficiálne spustená v pondelok 30. januára 2023 a nie je zatiaľ časovo ohraničená. Jej cieľom je získať dostatočný počet podpisov na to, aby sa ňou musela zaoberať Národná rada SR. Takže čím viac podpisov, tým lepšie.
Viac k téme sa dočítate tu https://bit.ly/3JvKQA