Obchodná verejná súťaž na odkúpenie nehnuteľnosti KN-C č.8110.

Zverejnené
12. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. novembra 2021 − 8. decembra 2021
Kategória

Súťažné podmienky

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Obci Podkylava č. 32/2021 zo dňa 20.10.2021

Obecné zastupiteľstvo v Obci Podkylava − na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne:

Obec Podkylava

vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

na odkúpenie nehnuteľnosti s týmito podmienkami:

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ:

1. Predmetom návrhu zmluvy bude odkúpenie pozemku  KN-C č. 8110, vedenom na liste vlastníctva č. 2636, o výmere 287 m², druh pozemku: záhrada, v katastrálnom území obce Podkylava.

2. Súťažiaci zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľností najneskôr do jedného mesiaca od vyhodnotenia súťaže; inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy.

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:

3. Technické informácie o nehnuteľnosti a rovnako i obhliadku zabezpečí a poskytne Ing. Ján Morihladko – starosta obce, Obecný úrad, Podkylava č. 6, 916 16, tel. 0905 402 817, e-mail: starosta@podkylava.sk ;

4. Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu „Obecný úrad Podkylava, Podkylava 6, 916 16‟ v zalepenej obálke a s výrazným označením „verejná obchodná súťaž‟. Túto obálku vložte do druhej obálky s označením „prihláška do súťaže‟, kde okrem spomínanej zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vložte list s identifikačnými údajmi o osobe súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rod. č.). Záujemcom je na požiadanie na e-mailovej adrese: starosta@podkylava.sk k dispozícii vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy.

5. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 07.12.2021 o 11.00 hod.

6. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 20 pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie návrhov .

8. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.

7. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.

8. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z hľadiska vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/parcela-c/847526/8110?bm=orto&z=17&c=17.666892,48.685753&it=point&dt=-&pos=48.676383,17.658308,19

Detaily

Prílohy