VZN a Smernice

Archív dokumentov uverejnených obcou Podkylava.

Nadpis

Zverejnené

Návrh VZN číslo 1/2022 o miestnom poplatku za rozvoj.

25.11.2022

Prílohy

Popis

Základné ustanovenia a predmet úpravy.

  1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením obec Podkylava (ďalej len „obec“) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení v spojení s § 2 zákona o miestnom poplatku za rozvoj ustanovuje pre územie obce Podkylava miestny poplatok za rozvoj (Ďalej len „poplatok“).
  2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie určuje najmä jednotlivé sadzby podľa druhu stavieb a spresňuje niektoré podmienky výberu a správy poplatku na území obce Podkylava.
  3. Všetky základné pojmy a pripomienky, za ktorých je obec oprávnená tento poplatok na svojom území ustanoviť, sú obsiahnuté v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/447/20191130