Preskočiť na obsah

Ako vybavíte

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu :

– Občiansky preukaz
– Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
– Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
– Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
– Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu
 

Potvrdenie o trvalom pobyte:

– Občiansky preukaz
– Správny poplatok – 5,00 €
– Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku
 

Zrušenie trvalého pobytu:

– Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
– Občiansky preukaz
– Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3mesiace
– Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu

Drobná stavba:

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.
– Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade)
– LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
– Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
– Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
– Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete


Ohlásenie stavebných úprav:

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:

– Ohlásenie 
– LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
– Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

Návrh na vydanie územného rozhodnutia:

– Návrh na vydanie územného rozhodnutia
– Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce

– Záväzné stanovisko obce 
– Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby 
– Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:
– Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
– Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
– Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
– Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
– Návrh na nové využívanie územia
– Správny poplatok : 6,50 € pre FO, 16,50 € pre PO


Žiadosť o vydanie stavebného povolenia:

– Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

– Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
– Kópia z katastrálnej mapy
– Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
– Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
– Prehlásenie stavebného dozoru
– Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
– Záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá)
– Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
– Správny poplatok 
– Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
– Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
– Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
– Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
– Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

Informovanie o dani z nehnuteľností

Popis

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:

 •  daň z pozemkov
 •  daň zo stavieb
 •  daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Všeobecné informácie

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Sadzba dane

Sadzby dane z nehnuteľností sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podkylava a Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019.

Tlačivá

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, t.j. príloha č. 1 k opatreniu č. MF/021249/2014-725 pod názvom „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov“  K priznaniu je potrebné priložiť fotokópiu príslušnej úradnej listiny, osvedčujúcej právny stav vlastníctva daňovníka, napr. rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, právoplatné rozhodnutie o dedičskom konaní a pod. V prípade elektronických podaní kópie úradných listín je potrebné priložiť v prílohe elektronického podania v pdf formáte.

Kto podáva daňové priznanie 

Každý vlastník, správca, nájomca alebo skutočný užívateľ pozemku, bytu, rodinného domu alebo stavby podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v tej obci alebo meste, na území ktorého sa nachádza nehnuteľnosť.

Daňové priznanie podávate vtedy, ak

 • ste sa stali vlastníkom prvej alebo ďalšej nehnuteľnosti,
 • nastali zmeny vo vlastníctve alebo v nehnuteľnostiach, ktoré majú vplyv na výšku dane,
 • ste vydražili nehnuteľnosť (priznanie sa podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti),
 • nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o dedení nehnuteľnosti (priznanie sa podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti).

Podať ho musíte aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali. Taktiež ak si daňovník uplatní nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane. 
Daňové priznanie nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý už v predchádzajúcich rokoch podal priznanie a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny.

Súvisiaca legislatíva

 • Zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
   
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podkylava.