Preskočiť na obsah

Tlačiva na stiahnutie

Stavebné veci:

Žiadosť-o-vydanie-záväzného-stanoviska-k-zamýšľanej-stavbe.

Dotknuté orgány a správcovia inžinierskych sietí

Žiadosť o zápis stavby-post.do r. 1976

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie-stavebných-úprav-alebo-udržiavacích-prác.

Oznámenie-o-začatí-stavby.

Prehlásenie-odborného-stavebného-dozoru-drobná-stavba.

Vyhlásenie-o-vykonávaní-odborného-stavebného-dozoru.

Žiadosť-o-povolenie-na-zriadenie-vjazdu-z-miestnej-komunikácie.

Studňa, vodovod, žumpa:

Žiadosť-o-vyjadrenie-k-zámeru-vodnej-stavby.

Žiadosť-o-povolenie-na-vodnú-stavbu.

Žiadosť-o-vyjadrenie-k-žumpe.

Žiadosť-o-povolenie-vodnej-stavby-žumpy.

Žiadosť-o-pripojenie-stavby-na-verejný-vodovod.

Žiadost-na-odber-podzemných-vôd.

Návrh-na-vydanie-kolaudačneho-rozhodnutia-pre-studňu.

Životné prostredie:

Žiadost-o-vydanie-súhlasu-na-užívanie-malého-zdroja-znečisťovania-ovzdušia

Žiadosť-o-vydanie-súhlasu-na-povolenie-stavby-malého-zdroja-znečisťovania-ovzdušia.

Žiadosť-o-vydanie-súhlasu-na-povolenie-stavby-ČOV-malého-zdroja-znečisťovania.

Oznamenie-výrubu-dreviny-na-účely-výsadby-nových-ovocných-drevín.

Žiadosť-o-vydanie-súhlasu-na-výrub-drevín-rastúcich-mimo-lesa-intravilán-obce.

Iné:

Žiadosť-o-posúdenie-odkázanosti-na-sociálnu-službu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov