Preskočiť na obsah

MAJETKOVÉ PRIZNANIA VOLENÝCH ORGÁNOV

ÚSTAVNÝ ZÁKON z 26. mája 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
  upravuje  – nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností, –  povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného
    záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a – zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených
   týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo
   porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.Na základe tohto zákona sú verejní funkcionári, ktorými sú aj volení zástupcovia mestskej časti, povinní zverejniť svoje majetkové priznanie.  Ústavný  zákon č. 357/2004 Z.z. v aktuálnom znení, účinný od 1.1.2020

VZOR- Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov verejných pomerov verejného funkcionára

VZOR – Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka)