Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Vyvesené
24. jún 2021
Zvesené
09. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória